Vurdering

Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon.
Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforståtthet og taus kunnskap som det er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling.
Barnehagen arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier i barnehageloven, rammeplanen og lokale retningslinjer og planer.

I Knarvik barnehage ønsker vi å vurdere virksomheten på en planlagt, systematisk og åpen måte.
Barnas utbytte av barnehagetilbudet blir vurdert gjennom kontaktskjema, barnesamtaler, observasjon og daglig informasjon som utgangspunkt for samtale hjemme med foreldrene.
Hvert barn har sin egen primær kontakt som et spesielt ansvar for barnet.
Primær kontakten fyller også ut ALLE MED skjema på hvert enkelt barn.
Dette gjøres i samtykke med foreldrene.

Personalet arbeidssituasjon blir vurdert gjennom kontinuerlig veiledning, personalsamtaler, medarbeidersamtaler og vurderingsskjem. Samtaler på avdelingsmøte, etasjemøter, planmøter og planleggingsdager er viktige i utviklingsarbeidet.
Vi prioriterer å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø.
Vi lager også til treffpunkt utenom arbeidstid.

Foreldrekontakten er også viktig i vurderingsarbeidet.
Vi prioriterer å ha høy kvalitet på hente – og leveringssituasjonene. Vi ønsker samarbeid og god kommunikasjon.
To ganger i året innkalles foreldrene til samtale. Her gjennomgår vi  ALLE MED skjemaene, og bruker dem som rettledning for videre arbeid med hvert enkelt barn.
Vi har foreldremøte.  Her gis informasjon og anledning til å spørre og kommentere.  Foreldrene kommer med ideer, innspill og vurdering av arbeidet vårt.
Foreldrene får i tillegg til årsplan utdelt en månedsplan med informasjonsbrev hver måned som beskriver aktivitet og innhold i barnehagehverdagen.

Mye av vurderingsarbeidet skjer også i de ulike møtene i barnehage.
Annen hver uke har vi avdelingsmøter der arbeidet på avdelingen vurderes i forhold til mål og innhold for virksomheten.
Resultatet av vurderingsarbeidet legger grunnlaget for videre arbeid, endringer og fornyelser.
Personalet har 5 dager i året til planlegging og faglig utvikling. Her blir årsplanen vurdert og videreutviklet. Vi vurderer også temavalg og mål for personalutvikling.

EnglishNorwegian