Planlegging

God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagen menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder.

Planlegging tar utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, rammeplan og lov for barnehager.
Videre baseres planleggingen på kunnskap om barnas utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre.

Knarvik barnehage har utarbeidet en årsplan som beskriver våre overordnede mål for virksomheten.
Planen er et viktig arbeidsredskap for personalet og informasjon til foreldre.
Med utgangspunkt i årsplan utarbeider personalet halv årsplaner, månedsplaner og detaljerte ukeplaner.

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
Foreldrene har her mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold.

Barna deltar i planleggingsarbeidet med direkte innspill i om hva de liker å foreta seg i barnehagen og ved at de uttrykker seg på andre måter.

Knarvik barnehage bruker også organiserte barnesamtaler for å få fram barnas ønsker i barnehagehverdager.
Til disse samtalene bruker vi bilder fra kjente hverdagssituasjoner som utgangspunkt for samtale.

EnglishNorwegian