Vedtekter for Knarvik Barnehage

§1 EIERFORHOLD
Knarvik barnehage AS eies og drives av Nordhordland Indremisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest.
Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ for barnehagen og det organ som representerer eier.
Eierne kan ikke hente utbytte fra barnehagen.

§ 2 LOVVERK
Barnehagen blir drevet i samsvar med  Lov om barnehager m/forskrifter,Den Norske Kirkes bekjennelses-skrifter, Rammeplan for barnehager, barnehagens vedtekter fastsatt av eier, årsplan for barnehagen, de forutsetninger og retningslinjer som departementet til enhver tid fastsetter. I samsvar med barnehagelovens § 1a andre ledd, blir barnehagen drevet med et kristent formål. Kristen tro, etikk og menneskesyn skal være grunnlaget for alt som barnehagen foretar seg.

§3 FORVALTNING
Kommunen fører det lokale tilsynet med barnehagen og gir økonomisk tilskudd til barnehagen.

§4 FORMÅL

 a) Barnehagelovens formålsparagraf
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering

b) Eiers formål for barnehagen

Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, hjelpe til med å gi barna kris­ten oppdragelse i et godt og trygt miljø.
Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmulig­he­ter og utvikle barnas evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for med­mennesker, både i Norge og mellom andre folkeslag.

§5 ANSETTELSE
Styret ansetter personalet i barnehagen. Daglig leder har innstillingsrett.
De ansatte må forplikte seg på å arbeide i samsvar med og fremme barnehagens kristne målsetting og det livssyn som rår i eierorganisasjonene.

§6 STYRINGSVERK
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg, et foreldreråd og et styre.
A) Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. SU er sammensatt av foreldre, personale og eier. Hver gruppe har to representanter. Kommunen kan velge en representant til samarbeidsutvalget. Eier-representantene velges for 4 år om gangen, de øvrige for 1 år. Daglig leder for barnehagen er sekretær for samarbeidsutvalget, forbereder sakene, setter opp saksliste og kaller inn til møte i samråd med samarbeidsutvalgets leder.

B) Foreldrerådet består av alle foreldrene til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrene velger selv leder og sekretær. Disse er foreldrenes representanter i samarbeidsutvalget.

C) Styret består av fire personer, to fra hver av eierorganisasjonene. Styret behandler de sakene som eier formelt har ansvar for. Disse sakene er bl.a. ansettelser, økonomi og internkontroll systemet.

§7 INTERNKONTROLLSYSTEMET
Barnehagen har et internkontrollsystem som dokumenterer at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt iflg. Forskrift om Hms.

§8 ÅPNINGSTIDER
Barnehagen blir drevet som heldags barnehage, og er åpen fra kl. 06.30 – 17.00, mandag-fredag.
Anbefalt oppholdstid pr. dag er maks 9 timer.
Barna har tilbud om plass i 12 måneder,
Barnehageåret går fra 15. august til 14. august. Det ” pedagogiske barnehageåret ” går fra uke 33 til uke 24.
Barnehagen følger hovedsakelig barnehageruta i kommunen, og er stengt på jul- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag.
Personalet har 5 planleggings- / kursdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt.

FERIEAVVIKLING FOR BARNA.
Barnehagen er åpen 12 mnd. i året, men barna skal sikres 4 uker ferie hvert år. Tre av ferieukene skal være sammenhengende og skal tas ut mellom uke 25 – uke 32.
Sommerferien må meldes til daglig leder innen 15. april.
Den siste ferie uken skal tas ut hel og ikke i enkelt dager. Den 4. ferieuken må avtales minst to uker før ferien skal avvikles.
Barnehagen tilbyr mulighet til å ta ut den 4. ferieuke i en kombinasjon med 3 sammenhengende barnehage dager i julen og mandag og tirsdag i påskeuken.
Under ferieavvikling kan avdelingene bli slått sammen.

§9 BARNETALL OG ALDER
Barnehagen følger norm for pedagogisk bemanning jfr. LOB.
Barn under 3 år teller for to plasser. Søknad om plass til barn under et år blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Et barn blir regnet for å være 3 år det kalenderåret det fyller 3 år.
Daglig leder i barnehagen fordeler barn på gruppene.

§10 OPPTAK AV BARN
A) Søknad om opptak av barn skal sendes Alver kommune innen 1. mars. Utlysing blir gjort i lokalavisene.

B) Knarvik barnehage er med i samordnet opptak for Alver kommune. Barn fra alle kommuner kan søke om plass i barnehagen. Daglig leder for barnehagen har tilrådingsrett og møter på opptaksmøte i kommunen.

C) Følgende opptakskriterier gjelder som grunnlag for prioritering ved opptak

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Lov om barnehage § 18.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjeneste § 4-12 og 4-4.
  3. Faglig skjønnsvurdering etter alder, kjønn, søsken, gruppesammensetning, barn av enslige forsørgere, barn av tilsatte, barn fra familier der en eller begge foreldre er minoritetsspråklige, med  unntak av svensk og dansk.
    Opptakskriteriene gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon legges ved søknaden. Punktene 1 og 2 står i prioritert rekkefølge, de andre gjør ikke det.

D) Barn som får tildelt plass, får beholde denne plassen fram til skolepliktig alder eller til foreldrene skriftlig sier opp plassen.

E) Forandring av plass kan bare bli innvilget dersom det er ledig tilsvarende plass. Dersom et barn skal slutte i løpet av barnehageåret, må skriftlig oppsigelse av plassen sendes barnehagen 2 mnd. før barnet blir tatt ut (ferie er ikke inkludert i denne oppsigelsestiden). Oppsigelsestiden er på 2 måneder regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er skrevet. Ved mottatt oppsigelse etter 1. april vil det bli krevd foreldrebetaling ut inneværende barnehageår.( uansett minimum 2 mnd. i henhold til oppsigelsestiden.)

F) Foreldre som ikke får tildelt barnehageplass, kan påklage dette vedtaket. Jf. § 6 i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

§11 FORELDREBETALING
Eier fastsetter foreldrebetalingen, men ser det som et viktig prinsipp å følge kommunale satser så langt økonomien tillater det. Foreldrene betaler for 11 mnd. i året. Halve juli og halve august er betalingsfri periode. Innbetalingen skjer forskuddsvis (den 1.) i hver måned. Hvis betaling av barnehageplassen ikke er mottatt innen betalingsfrist vil foreldre/foresatte motta en inkasso. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.
Gebyr for henting etter stenge tid er kr. 250,-.
Barn som har deltidsplasser kan kjøpe ekstradager, pris kr. 250. Forespørsel blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

§12 PERMISJON
Ved fødselspermisjon eller midlertidig flytting, kan det bli søkt om permisjon fra barnehageplassen. Permisjon kan innvilges for hele eller halve barnehage år, og bare dersom et annet barn kan fylle plassen. Permisjonssøknaden må behandles nøye i forhold til ledige plasser for det barnehageåret barnet kommer tilbake. Søknad om permisjon skal være skriftlig og sendes til daglig leder minst en måned før den skal gjelde.

§13 BRUK AV BARNEHAGEN
Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetstilbud. Eier, eller den som får fullmakt, er ansvarlig for utleie og bruk.

§14 FRAMMØTE VED SYKDOM
Når barnet er sykt eller av andre grunner ikke møter i barnehagen, må foreldrene gi melding om dette. Stort fravær uten gyldig grunn kan føre til at barnet mister plassen. Pedagogisk leder på barnets avdeling, i samråd med daglig leder, avgjør om et barn p.g.a. sykdom midlertidig ikke kan / skal være i barnehagen. Dette av hensyn til barnet det gjelder og av smittefare for barne- og personalgruppen.

§15 TAUSHETSPLIKT
Enhver person som utfører tjenester eller arbeid etter Lov om barnehager, har taushetsplikt. § 44 i LOB.

§16 POLITIATTEST
Den som arbeider i barnehage skal legge fram tilfredsstillende politiattest. § 30 Lov om barnehager

§17 AREALUTNYTTING
4 m2 pr. barn over 3 år, og ca 1/3 mer pr. barn under 3 år.
Utearealet i barnehagen bør være ca. seks ganger leke og oppholdsarealet inne.

§18 IVERKSETTING OG ENDRING
Endringene av vedtektene kan foretas av styret.

Vedtatt av eierstyret 3. juni 2015. Rev. 10.03.21.

EnglishNorwegian