Hvorfor velge oss

Sammen om å sette verdifulle spor

HVORFOR SKAL DU VELGE KNARVIK BARNEHAGE?

Når foreldre skal velge barnehage til sitt barn, er det ulike faktorer som har betydning.
For noen er det viktigste at barnehagen ligger i nærmiljøet, mens andre velger barnehage etter satsningsområder eller verdisyn.
Her har vi beskrevet hva vi mener er gode årsaker til å velge Knarvik barnehage.

DITT BARN
Vårt mål er barnets beste og det å se hvert enkelt barn med sin egenart og verdi, og å ivareta barnets behov.
Vi har et høyt fokus på omsorg og trygghet for barnet og barnets foreldre. For oss er det viktig med et åpent og tillitsfullt samarbeid rundt barnet ditt.

VENNSKAP OG LEK
Vi vektlegger tid til lek, noe som er barnas viktigste uttrykksmiddel. I lek dannes vennskap mellom barn og barn, og barn og voksne. Leken skaper kreativitet og utfoldelse, nye erfaringer og muligheter, og glede og fantasi. Vi tilrettelegger for variert lek både inne og ute. Et godt pedagogisk verktøy i dette arbeidet er bruken av smågrupper og barnas valg.

NATUR OG FRILUFTSLIV
Vi vektlegger ukentlige turer til natur- og friluftsområder utenfor barnehagen.  Med sekken på ryggen legger barna ut på sine små turer for å oppleve glede og mestring i nye omgivelser. Turene fylles med pedagogiske aktiviteter innen lek og læring. Turlengde og aktiviteter blir tilrettelagt etter barnas alder.

PEDAGOGISKE VERKTØY
Vi jobber med rammeprogrammene De Utrolige Årene og trygghetssirkelen (COS). De Utrolige Årene har fokus på å styrke barnets emosjonelle og sosiale kompetanse for å bygge gode relasjoner. Trygghetsirkelen (COS) har fokus på den autoritative voksenrollen. Vi som voksne øver oss på å være større, sterkere, klokere og alltid gode sammen med barna. Personalet får kompetanse i gruppeledelse og i ulike proaktive strategier for arbeidet med barna.
Barnehagen har tilsatt pedagogisk fagleder i 100% stilling som har ansvar for det pedagogiske og faglige innholdet i barnehagen.

SPRÅKARBEID
Vi jobber også med språkløypeprogrammet, og vi har et høyt fokus på å skape et godt språkmiljø og økt leseglede hos barna.
Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Målet er å styrke barnas språkkompetanse og glede av leseaktiviteter.
Barnehagen har også tilsatt egen språk- og miljøpedagog i 100% stilling som støtter og hjelper barn med språklige utfordringer.

PERSONAL OG BEMANNING
Vi har en meget stabil personalgruppe med dyktige og erfarne ansatte.
Eier prioriterer god bemanning. Vi har bemanning på topp som brukes til støtte i barnegruppene og som vikar ved fravær og ferieavvikling for personalet. Det gir oss mulighet til å ha kjente voksne på avdelingen ved fravær, noe som er en trygghet for barna.
I personalets planleggingstid har vi ekstra bemanning. Det gjør at vi sikrer full bemanning i avdelingene gjennom hele barnehagedagen som kan ivareta barna og gjennomføre dagens pedagogiske aktiviteter. Det er tilsatt 120 % stilling i barnehagen til dette formålet.
Vi prioriterer å sette inn vikarer ved første fraværsdag. Dermed blir både barnas sikkerhet ivaretatt og det pedagogiske arbeidet kan gjennomføres som planlagt.
Om vi må benytte vikarer utenfra så har vi faste vikarer på vikarlisten vår.
Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og glede – det smitter over på både barn og foreldre.
Vi er medlemmer av PBL, og har tariffavtale og ordnede arbeidsforhold.

TRYGT OG GODT BARNEHAGEMILJØ
Vi har nulltoleranse mot mobbing og krenkelser, og jobber forebyggende for å gi barna et trygt og godt barnehagemiljø.
Personalet har deltatt i prosjektet: Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS).
Barnehagen har i etterkant av dette prosjektet valgt å tilsette en egen språk- og miljøpedagog som jobber inn i barnehagemiljøet med fokus på inkludering, fellesskap og forebygging.

ÅPNINGSTID OG BELIGGENHET
Barnehagen har tilrettelagt tidlig åpningstid for å imøtekomme behov knyttet til arbeid og reisevei hos foreldregruppen.
Vår åpningstid er kl 06.30 til 17.00 med anbefaling om en maks tid for barnas oppholdstid på under 9 timer. Vi har åpent mandag-fredag hele året. Foreldre betaler for 11 måneder i året. 4 uker i året skal barna ta ut ferie.

Barnehagens beliggenhet gir gode muligheter til kollektive reisevalg, gangavstand til nærskolen og kommunesenteret, og til flere boligområder.

ANDRE GRUNNER TIL Å VELGE KNARVIK BARNEHAGE.
Vi tilbyr barna 3 måltider pr. dag. Frokost, lunsj inkludert dager med varm mat, og fruktmåltid.
Vi har fokus på et sunt og godt kosthold og fysisk aktivitet.
Vi har tilsatt kjøkkenmedarbeider som bidrar med tilrettelegging og opprydding av måltidene.
Vi har tilsatt vaktmester som daglig etterser bygning og uteanlegg.
Vi er en barnehage med stabil økonomi – og hvor overskudd investeres i driften, økt pedagogisk bemanning og pedagogisk materiell til barna.