Om oss

Sammen om å sette verdifulle spor

HVEM ER VI?

Knarvik barnehage er en privat barnehage som drives på et ideelt grunnlag der eier ikke tar ut utbytte.
Barnehagen er universelt utformet med store lyse lokaler tilrettelagt for barnas lek og utfoldelse. 

Barnehagen ligger sentralt plassert i Knarvik med nærhet til skog og natur, boligområder, skole- og idrettsanlegg og flere tilrettelagte lekeområder.

HUSET OG UTEOMRÅDET VÅRT

Huset vårt stod ferdig i 2009 og er tegnet av arkitekt Thomas Tysseland i M3 Arkitekter. 

Knarvik barnehage har 6 avdelinger som alle har egne kjøkken, oppholds- og lekerom, tørkerom, stellerom og barne- og voksengarderober.

Barnehagens uteområde er delt i to lekeplasser som er tilrettelagt for barnas alder.

Lekeplassen for småbarnsavdelingene er lett tilgjengelig for småbarna. Her har vi flere sandkasser, disser, klatrehus med seilebane, flere små «kjøretøy» og små lekehus. Lekeplassen gir gode muligheter for variert lek og uteaktivitet.

Lekeplassen for de store barna er en stor naturlekeplass med innlagt sykkelbane for fart og spenning.
Her har vi i tillegg sandkasse, dissestativer, dukkeskur, lekeområder med leke-butikk og kafè, sjørøverskute, små lekehus, seilebane og egen «bensinpumpe». Lekeområdet gir store muligheter for kreativ og variert lek.
Barnehagen har også en stor grillhytte som er tilgjengelig for bruk for alle avdelingene.

SOL
Sosial kompetanse, omsorg og lek er tre av våre satsingsområder for å fremme våre verdier i det pedagogiske arbeidet.

Sosial kompetanse: Vårt mål er å gi barna og de voksne kunnskap og ferdigheter, holdninger og motivasjon til å kunne samhandle godt med andre mennesker.

Omsorg: Vårt mål er å skape et miljø der alle føler seg inkluderte og verdifulle. Vi vil skape trygghet, trivsel og tillit, og gi tid til små og store.

Lek – barnas viktigste læringsarena. Vårt mål er å tilrettelegge for god tid til lek både inne og ute, og å skape et læringsmiljø som preges av fantasi, glede og kreativitet.

SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR
Vår visjon for vårt arbeid er å sammen sette verdifulle spor i barnas liv.
Barnehagen vår skal i samarbeid med foreldre/foresatte gi barna omsorg og oppdragelse ut fra et kristent verdigrunnlag.
Barna vil i barnehagehverdagen møte enkle kristne fortellinger og sanger, samt voksne som ønsker å være gode modeller for barna. Vi markerer de kristne høytidene, og vi tar opp tema som omhandler etikk og verdier.
Vi skal legge til rette for at barna skal få utfolde seg i lek, bygge vennskap og relasjoner, utfolde seg kreativt og få kjenne at de blomstrer i barnehagen vår.
Vi skal være voksne som alltid har barnets beste for øye. Dette skal ligge til grunn for alle handlinger og avgjørelser som berører barnet.
Det enkelte barn er et unikt, fullverdig menneske som skal møtes med respekt, omsorg og kjærlighet. De skal få hjelp til å utvikle et sunt selvbilde, og oppleve mestring, trygghet og glede. Vi skal lete etter de positive mulighetene i det enkelte barn og fremelske disse. En slik holdning er en viktig forutsetning for lek, læring og utvikling.

VÅR EIER
Barnehagen eies av to kristne organisasjoner som driver barnehagen på et ideelt grunnlag.

Barnehagen drives etter Lov om barnehage med forskrifter og merknader, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, barnehagens vedtekter og barnehagens årsplan.
Knarvik barnehage har en vid praktisering av lovens kristne formålsparagraf. Vårt mål er å skape et barnehagemiljø som preges av våre kristne verdier. Dette skal skje i en åpen og trygg kontakt, og i samarbeid med barnas hjem.

Eiers satsingsområder er å ivareta et godt og trygt barnehagemiljø, ivareta bygningsmassen på en god og sikker måte, skape et godt miljø for kompetanseutvikling for de ansatte, sikre god og nok pedagogisk bemanning og bruke tildelte midler og inntekter til beste for driften av barnehagen. Eier tar ikke ut utbytte.
Eier har drevet Knarvik barnehage siden 1980; fra 1980 – 2009 i selveid barnehagebygg ved Knarvik senter og fra 2009 i nytt barnehagebygg i Lonsvegen.