Barnehagens formål og verdigrunnlag

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnets hjem.

Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige.

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek og læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barna allsidige utvikling.

Knarvik barnehage har en vid praktisering av lovens kristne formålsparagraf.
Vårt mål er å skape et barnehagemiljø som preges av våre kristne verdier.
Dette skal skje i en åpen og trygg kontakt, og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagens pedagogiske virksomhet.
Knarvik barnehage har et helhetssyn på barn.
Dette betyr at barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i.

Knarvik barnehage vil tilby alle barna et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn.

Barnehagen har nulltoleranse for mobbing og krenkelse, og jobber forebyggende for at alle barna skal ha et trygt og godt barnehagemiljø.
Vi har utarbeidet rutiner for melding og tiltak dersom vi får mistanke eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagen har en pedagogisk ledelse.
Daglig leder, pedagogisk fagleder og pedagogiske leder har et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold.
Vårt verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.

EnglishNorwegian